GCSL

The Free Christian Supporting Group “Groupe Chrétien de Soutien Libre” (GCSL)

GCSL is a socio-humanitarian and non-political voluntary organisation for development. The organisation includes about thirty christian women and men in CEC (Chrétien Evangélique de Congo). Most of them are from Matadi.

The idea to form the group came from the committee for supporting the Women´s choir at the Kiam Church of CEC Matadi.  It was founded in January 20, 2001 and is meant to fulfill the layman´s call to serve the Lord.

Mission and purpose

The main mission for GCSL is to support through many different acts in order to evangelize all of the individual person.

To be able to realize this aim there are fixed purposes such as:

 • promoting the Christrian Gospel both from a material and financial point of view.
 • relieving the spiritual, moral and intellectual development of the members.
 • making the members aware of global problems and making them feel responsibility towards mankind.
 • deepening guidance of the young growing up in a modern society and infrastructure.
 • maintaining relations to other organizations with the same purposes.
 • create and  further activities that generate income for financial support and development.
 • etc, etc.

By keeping these aims GCSL makes up a program each year with activities based on:

 1. visits to and help to sick persons at hospitals, to prisoners, to old people and to those in particular need.
 2. taking part in the building of churches e.g. Mukimbungu and at Nzadi in Matadi.
 3. supporting those who plan to be ministers (preparing for clergy).
 4. deepening of the care of young people in a future Socio-cultural meetingplace, that is today´s House of Youth which is under construction.
 5. productive actiovities and self-support
 6. mutual support.
 7. church activities

The structure of GCSL

GCSL consists as we said of about thirty women and men whose age is between 40 and 74. Most of the members are also members in Evangélique du Congo (CEC) – our sister-church (my comment!) and come from different parishes in Matadi. Since many members are not young anymore, it is understandable that many have difficulties to fulfill the demands that the group may wish to see performed, retired or without work as they might be They need much support and many sacrifices to survive and be of help.

DEN FRIA KRISTNA STÖDGRUPPEN “Groupe Chrétien de Soutien Libre förkortat GCSL.

Den Fria Kristna Stödgruppen är en socio-humanitär och opolitisk frivilligorganisation för utveckling som samlar ett trettiotal kristna damer och herrar i CEC, största delen kommer från Matadi.
Ursprunget kom från kommittén för stöd till Kvinnokören i Kiamvuförsamlingen i CEC Matadi och skapades 20 januari 2001 vid ett möte och hade till uppgift att ta kallelsen att som lekman tjäna Herren.

UPPGIFT OCH SYFTE
Huvudsakliga missionen för Den Fria Kristna Stödgruppen är att stötta genom många olika handlingar och evangelisera hela människan.
För att kunna genomföra detta finns det syften väl fastställda som:
– stötta evangelisationen materiellt och finansiellt
– underlätta andliga, moraliska och intellektuella utvecklingen av medlemmarna
– göra medlemmarna medvetna om de globala problem som är den kristnes ansvar i kyrkan och mot   mänskligheten.
– fördjupa ledningen av unga och tonåringar i en adekvat infrastruktur.
– underhålla relationerna till utbyte med andra organisationer som har samma syfte
– skapa och driva aktiviteter som genererar inkomster för självfinansiering och utveckling av   föreningen.
– etc. etc
Det är genom dessa syften som Den Fria Kristna Stödgruppen gör upp ett program varje år med aktiviteter baserade på:

 1. besök hos och stöd till sjuka på sjukhus, fångar, gamla och de som har särskilda behov
 2. delaktighet i arbetet med kyrkobyggen som till exempel Mukimbungu, och i Nzadi i Matadi.
 3. stöd till pastorselever
 4. Fördjupning av omsorgen av unga, tonåringar i framtida ” Mötesplats sociokulturell” – Ungdomens Hus-  idag under uppbyggnad.
 5. produktiva aktiviteter och självförsörjning
 6. ömsesidigt stöd till medlemmar
 7. kyrkliga aktiviteter

SAMMANSÄTTNING
Den Fria Kristna Stödgruppen består som vi tidigare nämnt av 27 damer och herrar vars ålder varierar mellan 40 och 74 år. Majoriteten av medlemmarna är medlemmar i Evangélique du Congo (CEC) (vår systerkyrka min anm.) och kommer från olika församlingar i Matadi.
När man ser till ålder så förstår ni lätt att många om inte de flesta är pensionerade eller utan jobb och har svårt att uppfylla de villkor som föreningen kräver. Den behöver mycket insamlade medel och offer för att fungera o

DEN FRIA KRISTNA STÖDGRUPPEN “Groupe Chrétien de Soutien Libre” förkortat GCSL.

Den Fria Kristna Stödgruppen är en socio-humanitär och opolitisk frivilligorganisation för utveckling som samlar ett trettiotal kristna damer och herrar i CEC, största delen kommer från Matadi.

Ursprunget kom från kommittén för stöd till Kvinnokören i Kiamvuförsamlingen i CEC Matadi och skapades 20 januari 2001 vid ett möte och hade till uppgift att ta kallelsen att som lekman tjäna Herren.

UPPGIFT OCH SYFTE

Huvudsakliga missionen för Den Fria Kristna Stödgruppen är att stötta genom många olika handlingar och evangelisera hela människan.

För att kunna genomföra detta finns det syften väl fastställda som:

– stötta evangelisationen materiellt och finansiellt

– underlätta andliga, moraliska och intellektuella utvecklingen av medlemmarna

– göra medlemmarna medvetna om de globala problem som är den kristnes ansvar i kyrkan och mot mänskligheten.

– fördjupa ledningen av unga och tonåringar i en adekvat infrastruktur.

– underhålla relationerna till utbyte med andra organisationer som har samma syfte

– skapa och driva aktiviteter som genererar inkomster för självfinansiering och utveckling av föreningen.

– etc. etc

Det är genom dessa syften som Den Fria Kristna Stödgruppen gör upp ett program varje år med aktiviteter baserade på:

1. besök hos och stöd till sjuka på sjukhus, fångar, gamla och de som har särskilda behov

2. delaktighet i arbetet med kyrkobyggen som till exempel Mukimbungu, och i Nzadi i Matadi.

3. stöd till pastorselever

4. Fördjupning av omsorgen av unga, tonåringar i framtida ” Mötesplats sociokulturell” – Ungdomens Hus- idag under uppbyggnad.

5. produktiva aktiviteter och självförsörjning

6. ömsesidigt stöd till medlemmar

7. kyrkliga aktiviteter

SAMMANSÄTTNING

Den Fria Kristna Stödgruppen består som vi tidigare nämnt av 27 damer och herrar vars ålder varierar mellan 40 och 74 år. Majoriteten av medlemmarna är medlemmar i Evangélique du Congo (CEC) (vår systerkyrka min anm.) och kommer från olika församlingar i Matadi.

När man ser till ålder så förstår ni lätt att många om inte de flesta är pensionerade eller utan jobb och har svårt att uppfylla de villkor som föreningen kräver. Den behöver mycket insamlade medel och offer för att fungera och överleva.

ch överleva.