Stadgar

Stadgar för den ideella föreningen Matadi Support Group

§ 1 Föreningsnamn

Föreningens namn är Matadi Support Group. Förkortat MSG.

§ 2 Ändamål och verksamhet

Föreningen har som ändamål att främja utveckling av företag och att utbilda nya entreprenörer samt arbeta med bistånd, i Kongorepublikerna. De präglas nu av ökad demokrati och möjlighet för människor att genom tekniska hjälpmedel ta del i samhällslivet. Verksamheten skall i huvudsak omfatta företagsutveckling med utbildning och företagslån.

§ 3 Föreningens säte

Föreningens styrelse har sitt säte i Ulricehamns kommun.

§ 4 Medlemskap

Till medlem välkomnas den som vill delta i Matadi Support Groups verksamhet och kan förväntas följa föreningens stadgar och beslut samt bidra till förverkligandet av föreningens ändamål. Medlemskap erhålls genom att stödja föreningen med ett ekonomiskt bidrag. Varje medlem äger en röst och kan inte överlåtas.

§ 5 Medlemsavgift

Varje medlem ska erlägga den årliga medlemsavgift som årsmötet fastställer.

§ 6 Styrelse

Styrelsen ska bestå av minst fem ledamöter vilka väljs av årsmötet för en mandatperiod på två år. Vi första årsmötet väljs tre ledamöter på två år och två ledamöter på ett år. Därefter väljs styrelseledamöter på två år. Styrelsesuppleanter skall vara två. Första årsmötet väljs en på två år och en på ett år. Därefter väljs suppleanterna på två år.

Årsmötet väljer ordförande som väljs på ett år, övriga funktionärer såsom kassör och sekreterare utser styrelsen och kan väljas utanför styrelsen.

Styrelsen utser inom sig ett utskott som ansvarar för den operativa verksamheten.

För beslutsmässighet fodras att ordföranden och minst två ledamöter är närvarande.

Avgår vald styrelseledamot under mandatperioden inträder suppleant, vilket den mellan suppleanterna bestämda ordningen står i tur som styrelseledamot för tiden till nästa årsmöte

§ 7 Firmateckning

Styrelsen utser den eller de som tecknar föreningens firma.

§ 8 Revisorer

En revisorer och en revisorssuppleant.ska utses på årsmötet

§ 9 Räkenskapsår

Föreningens räkenskapsår är kalenderår.

§ 10 Kallelse till årsmöte och föreningsstämma

Styrelsen kallar via mail och eller meddelande på hemsidan till årsmöte. Kallelse till årsmötet ska innehålla en uppgift om de ärenden som ska förekomma. Kallelsen ska utfärdas senast två veckor före ordinarie årsmöte och senast en vecka före extra föreningsstämma.

§ 11 Ordinarie årsmöte

Ordinarie årsmöte hålls inom tre månader från räkenskapsårets utgång. Vid ordinarie årsmöte ska följande ärenden tas upp.

 1. Val av ordförande och sekreterare för mötet.
 2. Fråga om kallelsen till årsmötet kan godkännas.
 3. Fastställande av dagordning.
 4. Val av justeringsman, som jämte ordföranden skall justera mötesprotokollet.
 5. Styrelsens verksamhetsberättelse.
 6. Resultat och balansräkning för verksamhetsåret.
 7. Fråga för ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser.
 8. Fastställande av medlemsavgift för nästkommande år.
 9. Val av ordförande för ett år.
 10. Val av styrelseledamöter och suppleanter.
 11. Val av en revisor och en suppleant.
 12. Val av valberedning.
 13. Framtidsplanering.
 14. Övriga frågor.

§ 12 Stadgeändring

Stadgeändring skall beslutas på föreningsmöten varav ett årsmöte med två tredjedels majoritet.

§ 13 Upplösning av föreningen

Om föreningen upplöses ska behållna tillgångar fördelas på sätt som årsmötet beslutar.